Όροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις για κρατήσεις

Εισαγωγή

Οι παρόντες Γενικοί όροι και προϋποθέσεις για κρατήσεις καταλύματος (οι «Γενικοί όροι και προϋποθέσεις»), μαζί με τις πληροφορίες που παρέχονται στο email επιβεβαίωσης κράτησης («Επιβεβαίωση κράτησης») καθορίζουν τους όρους βάσει των οποίων η Εταιρεία (όπως ορίζεται παρακάτω) συμφωνεί να διαθέσει σε εσάς τις Υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας (βλ. ορισμούς παρακάτω).

Οι παρόντες Γενικοί όροι και προϋποθέσεις, η Επιβεβαίωση κράτησης και οι σχετικοί Κανόνες και περιορισμοί επίσης ορίζουν τους όρους βάσει των οποίων οι Πάροχοι ταξιδιωτικών υπηρεσιών συμφωνούν να παράσχουν τις Υπηρεσίες σε εσάς.

Οι Υπηρεσίες οι οποίες διατίθενται από τους Παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών (όπως ορίζονται παρακάτω) μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από Πελάτες οι οποίοι έχουν πρώτα διαβάσει αυτούς τους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τους έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα προχωρώντας με τη διαδικασία κράτησης.

Οι Πελάτες αναλαμβάνουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες Γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Η συμφωνία μεταξύ Πελατών και του αντίστοιχου Παρόχου ταξιδιωτικών υπηρεσιών τίθεται σε ισχύ μόλις η Εταιρεία ή η Συνεργαζόμενη εταιρεία αυτής, παράσχει έγγραφη επιβεβαίωση μιας κράτησης στον Πελάτη με αποστολή της Επιβεβαίωση κράτησης.

Οι Πελάτες θα πρέπει να αποθηκεύουν ή/και να εκτυπώνουν ένα αντίγραφο των παρόντων Γενικών όρων και προϋποθέσεων για μελλοντική αναφορά, όταν πραγματοποιούν κράτηση.

Άρθρο 1. Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής

1.1. Ορισμοί

Οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν το ίδιο νόημα είτε στον ενικό είτε στον πληθυντικό αριθμό.

«Συνεργαζόμενη εταιρεία» είναι οι συνεργαζόμενες εταιρείες marketing της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων μέσω της ιστοσελίδας των οποίων έχετε πραγματοποιήσει την κράτηση.

«Εταιρεία» (ή «εμείς/εμάς/μας») είναι η Mideast International Tours LTD ή η wbe.travel και οι θυγατρικές αυτής.

«Πελάτης» (ή «εσείς/σας») είναι o πελάτης που πραγματοποιεί κράτηση ενός ή περισσότερων Υπηρεσιών που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα.

«Αντιπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών» είναι (i) ο δικός μας ή ένας από τους παρόχους εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας ή (ii) πάροχοι εξυπηρέτησης πελατών Συνεργαζόμενων εταιρειών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ατόμων που ενεργούν για λογαριασμό τους) ή (iii) οποιαδήποτε άτομα ενεργούν ως πάροχοι εξυπηρέτησης πελατών εκ μέρους της Εταιρείας.

«Κύριος πελάτης» είναι ο Πελάτης που πραγματοποιεί μια κράτηση για τον ίδιο ή/και εκ μέρους άλλων στα πλαίσια της ίδιας κράτησης.

Ο όρος «Συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός» έχει την έννοια του ορισμού που δίνεται για τον «συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό» στους Κανονισμούς πακέτου διακοπών.

«Κανονισμοί πακέτου διακοπών» είναι η Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τα πακέτα διακοπών και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, όπως εφαρμόζεται σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως κατά καιρούς τροποποιείται.

«Κανόνες και περιορισμοί» είναι οι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις Υπηρεσίες που παρέχονται από τους Παρόχους τρίτου μέρους (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κανόνων και περιορισμών παρόχων καταλυμάτων).

«Υπηρεσία» είναι η υπηρεσία που παρέχεται στην Ιστοσελίδα, όπως υπηρεσίες καταλυμάτων, και συναφείς υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών.

«Πάροχος ταξιδιωτικών υπηρεσιών» είναι ο πάροχος που καθιστά τις Υπηρεσίες διαθέσιμες —για παράδειγμα ένας πάροχος καταλύματος ή η Mideast International Tours LTD ή η wbe.travel.

«Πάροχος τρίτου μέρους» είναι ένας συμβαλλόμενος ο οποίος, α) διαθέτει τις Υπηρεσίες απευθείας στον Πελάτη ή β) εκτελεί τις Υπηρεσίες σε περιπτώσεις όπου η Υπηρεσία διατίθεται από την Mideast International Tours LTD ή την wbe.travel στον Πελάτη.

«Εταιρεία» είναι η Mideast International Tours LTD, η έδρα της οποίας βρίσκεται στη διεύθυνση Λεωφόρο Βας.Σοφίας 105-107, Αθήνα Τ.Κ. 115 21.

«Ιστοσελίδα» είναι η παρούσα ιστοσελίδα στην οποία πραγματοποιείτε κράτηση των Υπηρεσιών.

1.2. Πεδίο εφαρμογής και η σχέση σας με την Εταιρεία

Αυτοί οι Γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για την προσφορά και την παροχή των Υπηρεσιών μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας και συμπεριλαμβάνουν τυχόν ισχύοντες Κανόνες και περιορισμούς οι οποίοι γνωστοποιούνται στον Πελάτη πριν από την ολοκλήρωση οποιασδήποτε κράτησης και τους οποίους ο Πελάτης επίσης αποδέχεται κατά τη στιγμή της πραγματοποίησης της κράτησης. Αποτελεί ευθύνη του Πελάτη να εξοικειωθεί με αυτούς τους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τους ισχύοντες Κανόνες και περιορισμούς. Πριν από την πραγματοποίηση κράτησης παρέχονται συγκεκριμένοι Κανόνες και περιορισμοί καταλυμάτων των Παρόχων τρίτου μέρους.

Οι Γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να αλλάξουν από την Εταιρεία και οι Κανόνες και περιορισμοί μπορούν να αλλάξουν από τον Πάροχο ταξιδιωτικών υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μολονότι οι εν λόγω αλλαγές δεν θα ισχύουν για κρατήσεις που έχουν ήδη γίνει δεκτές από την Εταιρεία για λογαριασμό των αντίστοιχων Παρόχων ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητη η ανάγνωση, η αποθήκευση ή/και η εκτύπωση ενός αντιγράφου των Γενικών όρων και προϋποθέσεων από τον Πελάτη κατά τη στιγμή της πραγματοποίησης της κράτησης, προκειμένου να είναι ενήμερος για τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 2. Κρατήσεις μέσω της Ιστοσελίδας

2.1. Εκ του νόμου υποχρεώσεις του Πελάτη

Η Ιστοσελίδα βοηθά τον Πελάτη να βρει ταξιδιωτικά προϊόντα και να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες κρατήσεις, ενώ επίσης δρα ως διεπαφή στις συναλλαγές που πρέπει να γίνουν με τους Παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Ο κύριος πελάτης πρέπει να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα κατά τη στιγμή της πραγματοποίησης της κράτησης, να διαθέτει την απαραίτητη συγκατάθεση ή εξουσιοδότηση ώστε να ενεργεί εκ μέρους και για λογαριασμό τυχόν ατόμων που περιλαμβάνονται σε μια κράτηση και πρέπει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

Ο κύριος πελάτης διασφαλίζει και επιβεβαιώνει δια της παρούσης ότι τα στοιχεία που παρέχονται για όλα τα μέρη της κράτησης είναι πλήρη και ακριβή, ότι όλα τα μέρη συμφωνούν να δεσμεύονται από τους παρόντες Γενικούς όρους και προϋποθέσεις και ότι ο Κύριος πελάτης έχει την εξουσία να αποδεχθεί και αποδέχεται τους παρόντες Γενικούς όρους και προϋποθέσεις για λογαριασμό όλων των πελατών στην κράτηση.

Ο κύριος πελάτης είναι το άτομο που είναι υπεύθυνο για την κράτηση, την εξόφληση της προκαταβολής και ολόκληρου του τιμήματος, την υποβολή τυχόν αιτημάτων τροποποίησης και ακύρωσης, την πληρωμή τυχόν πρόσθετων χρεώσεων αναφορικά με την κράτηση και για όλα τα άλλα θέματα που αφορούν την κράτηση.

Ο κύριος πελάτης συμφωνεί να ελέγχει όλες τις περιγραφές που περιέχονται στα έγγραφα ταξιδίου τα οποία λαμβάνει μετά την πραγματοποίηση της κράτησης και να μας ενημερώνει αμέσως για τυχόν σφάλματα ή άλλα περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου τα προσωπικά στοιχεία δεν είναι ίδια με αυτά που αναγράφονται στα διαβατήρια των ατόμων που ταξιδεύουν βάσει της κράτησης.

Ο κύριος πελάτης είναι υπεύθυνος για τις ενέργειές του στην Ιστοσελίδα (οικονομικά ή άλλως), συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής του. Ο πελάτης εγγυάται ότι τα στοιχεία που καταχωρίζονται από αυτόν στην Ιστοσελίδα σε σχέση με τον ίδιο και, ανάλογα με την περίπτωση, με τους συνταξιδιώτες του είναι ακριβή.

Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας που είναι δόλια ή παραβιάζει τους παρόντες Γενικούς όρους και προϋποθέσεις αποτελεί αιτία άρνησης της πρόσβασης των Πελατών στις Υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία και τους Παρόχους τρίτου μέρους ή σε άλλες λειτουργίες της Ιστοσελίδας.

2.2. Επιβεβαίωση, αλλαγή και ακύρωση κρατήσεων (με την επιφύλαξη των Άρθρων 3.1, 3.2, 4.2 και 5.2, κατά περίπτωση)

2.2.1 Επιβεβαίωση

Η Επιβεβαίωση κράτησης, στην οποία περιλαμβάνονται τα απαραίτητα στοιχεία όπως η περιγραφή των Υπηρεσιών για τις οποίες έγινε κράτηση και η τιμή, θα αποστέλλεται στον Κύριο πελάτη μέσω email. Εάν ο Κύριος πελάτης δεν λάβει email Επιβεβαίωσης κράτησης εντός 24 ωρών από την πραγματοποίηση της κράτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση πελατών στη διεύθυνση b2b@mideast.gr.

Συμφωνείται ρητά ότι τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας ή των Παρόχων τρίτου μέρους αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο όσον αφορά τις κρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Κύριο πελάτη. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε υπολογιστές ή ηλεκτρονικά μέσα αποτελούν έγκυρα αποδεικτικά στοιχεία και είναι, ως εκ τούτου, αποδεκτά υπό τους ίδιους όρους και έχουν ισοδύναμη αποδεικτική αξία με ένα έντυπο έγγραφο.

2.2.2 Ακύρωση

Για τις κρατήσεις καταλυμάτων, οι ακυρώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο αν επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση b2b@mideast.gr ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 211 211 8702 – 04.

Κάθε αίτημα τέτοιου είδους θα διεκπεραιώνεται για λογαριασμό των αντίστοιχων Παρόχων ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Οι Πελάτες δεν έχουν αυτοδικαίως δικαίωμα ακύρωσης εκτός εάν το εν λόγω δικαίωμα παρέχεται από τον εκάστοτε Πάροχο τρίτου μέρους, βάσει των Κανόνων και   περιορισμών του (οι οποίοι κοινοποιούνται στον Πελάτη πριν από την κράτηση).

Σε περίπτωση ακύρωσης ή μερικής ακύρωσης μιας κράτησης, ενδέχεται να επιβληθούν χρεώσεις από τους αντίστοιχους Παρόχους τρίτου μέρους —ανατρέξτε στους Κανόνες και περιορισμούς που γνωστοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία κράτησης για περισσότερες λεπτομέρειες. Εφόσον μια ακύρωση αφορά περισσότερα από ένα άτομα της κράτησης, κάθε ισχύουσα χρέωση ακύρωσης θα εφαρμόζεται για κάθε άτομο της κράτησης.

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να ακυρώσουμε πλήρως την κράτηση ενός Πελάτη, εφόσον δεν έχει ληφθεί έγκαιρα πλήρης πληρωμή για την κράτηση ή τυχόν ισχύοντα τέλη ακύρωσης που σχετίζονται με κάποια κράτηση.

Σε περιπτώσεις όπου η εταιρεία ή ο Προμηθευτής τρίτου μέρους έχει λόγο να πιστεύει ότι έχει διαπραχθεί απάτη δεν υποχρεούται να διεκπεραιώσει αλλαγή, ακύρωση ή επιστροφή χρημάτων που αιτείται ο Πελάτης.

2.2.3 Αλλαγή κράτησης

Εφόσον μετά την πραγματοποίηση της κράτησης ο Πελάτης επιθυμεί να αλλάξει το κατάλυμα που συμπεριλαμβάνεται στο ταξίδι του, θα πρέπει να καλέσει στο 211 211 8702 – 04. Ενδέχεται να επιβληθεί κάποιο τέλος από τον αντίστοιχο Πάροχο τρίτου μέρους σε περίπτωση αλλαγής μιας κράτησης —ανατρέξτε στους Κανόνες και περιορισμούς που γνωστοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία κράτησης για περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Εταιρεία (και ο αντίστοιχος Πάροχος τρίτου μέρους) διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει πλήρως την κράτηση ενός Πελάτη, εφόσον δεν λάβει εγκαίρως την πλήρη πληρωμή για τυχόν ισχύον τέλος αλλαγής που σχετίζεται με κάποια κράτηση.

2.2.4 Αποζημιώσεις

Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων στον Πελάτη μετά τις ανωτέρω παρακρατήσεις, τα σχετικά ποσά θα επιστρέφονται από το μέρος που έλαβε την αρχική πληρωμή (π.χ. από την Εταιρεία ή έναν Πάροχο τρίτου μέρους όπως εμφανίζεται στον αναλυτικό λογαριασμό της κάρτας πληρωμής ή της τράπεζας του Πελάτη) στην κάρτα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της αρχικής κράτησης. Τυχόν χρεώσεις κράτησης που επιβάλλονται δεν επιστρέφονται.

2.2.5 Περιορισμένες τιμές

Εκτός εάν ο Πελάτης δηλώσει κάτι άλλο, θεωρείται ότι επιθυμεί τις λιγότερο ακριβές ταξιδιωτικές Υπηρεσίες. Οι εν λόγω Υπηρεσίες (π.χ. τιμές «χωρίς επιστροφή χρημάτων») ενδέχεται να παρέχονται χωρίς δυνατότητα τροποποίησης ή ακύρωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι Υπηρεσίες δεν μπορούν να παρέχονται με διαφορετικό τρόπο ή σε διαφορετική ώρα ή μέρος από τα αρχικώς συμφωνηθέντα.

2.3. Ταξιδιωτικά έγγραφα

Τα ταξιδιωτικά έγγραφα που παρέχονται για μια Υπηρεσία για την οποία έχει γίνει παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας θα αποστέλλονται στη διεύθυνση email που παρέχεται από τον Κύριο πελάτη κατά την πραγματοποίηση της κράτησής του.

Άρθρο 3. Υπηρεσίες καταλυμάτων

Η Εταιρεία διαχειρίζεται την Ιστοσελίδα, η οποία λειτουργεί ως διεπαφή μεταξύ του Πελάτη και του Παρόχου ταξιδιωτικών υπηρεσιών αναφορικά με την προσφορά και τη διάθεση όλων των Υπηρεσιών.

Σκοπός του παρόντος Άρθρου 3 είναι η παροχή λεπτομερειών σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των Υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Πάροχο ταξιδιωτικών υπηρεσιών για ενημέρωση του Πελάτη. Οι εν λόγω λεπτομέρειες δεν είναι εξαντλητικές και δεν αντικαθιστούν τους ισχύοντες Κανόνες και περιορισμούς. Σε περίπτωση τυχόν διένεξης ή αναντιστοιχίας μεταξύ των Γενικών όρων και προϋποθέσεων και των Κανόνων και περιορισμών που ενσωματώνονται στους παρόντες Γενικούς όρους και προϋποθέσεις, θα υπερισχύουν οι Κανόνες και περιορισμοί. Οι Κανόνες και περιορισμοί κοινοποιούνται πριν από την πραγματοποίηση κράτησης.

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων ρυθμιστικών απαιτήσεων, οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες δεν θεμελιώνουν οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση της Εταιρείας.

Με την επιφύλαξη των Άρθρων 3.6 και 5.2, τυχόν προπληρωμένες κρατήσεις καταλυμάτων μέσω της επιλογής «πληρωμή τώρα» απαιτούν χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Κύριου πελάτη με το πλήρες ποσό πληρωμής κατά την πραγματοποίηση της κράτησης. Για τις λοιπές κρατήσεις καταλυμάτων απαιτούνται τα στοιχεία τραπεζικής ή πιστωτικής κάρτας, ώστε να εξασφαλιστεί η κράτηση, και η τελική πληρωμή διευθετείται απευθείας στο κατάλυμα κατά τη διαμονή. Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία κράτησης, για να επιβεβαιώσετε πώς και πότε θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή. Οι τιμές που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα δεν περιλαμβάνουν τέλη ή χρεώσεις για προαιρετικές επιπλέον παροχές, όπως σνακ από το μίνι μπαρ ή τηλεφωνικές κλήσεις.

Εάν ένας Πελάτης δεν εμφανιστεί για την πρώτη διανυκτέρευση της κράτησης και σκοπεύει να κάνει check-in για τις επόμενες διανυκτερεύσεις αυτής, ο Κύριος πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει τις αλλαγές στην κράτηση στην Εταιρεία το αργότερο κατά την αρχική ημερομηνία check-in, για να αποφύγει την ακύρωση ολόκληρης της κράτησης. Εφόσον ο Κύριος πελάτης δεν επιβεβαιώσει τις αλλαγές της κράτησης στην Εταιρεία, ενδέχεται να ακυρωθεί ολόκληρη η κράτηση και να γίνει επιστροφή χρημάτων στον Πελάτη μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες και περιορισμούς, όπως αυτοί έχουν γνωστοποιηθεί κατά τη διαδικασία κράτησης.

Αν κάποιος Πελάτης δεν ακυρώσει ή δεν αλλάξει την κράτησή του πριν από την περίοδο της πολιτικής ακύρωσης που ισχύει για το κατάλυμα (η οποία διαφέρει ανάλογα με το κατάλυμα και επισημαίνεται κατά τη διαδικασία κράτησης), πριν από την ημερομηνία άφιξης, επιβαρύνεται με τις χρεώσεις που ορίζονται στους Κανόνες και περιορισμούς της κράτησης. Οι Πελάτες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι ορισμένα καταλύματα δεν επιτρέπουν αλλαγές ή ακυρώσεις στις κρατήσεις μετά την πραγματοποίησή τους και οι συγκεκριμένοι περιορισμοί εμφανίζονται στους Κανόνες και περιορισμούς για την κράτηση καταλύματος.

Δεν μπορείτε να κάνετε κράτηση online για περισσότερους από 9 επισκέπτες στο ίδιο ξενοδοχείο για τις ίδιες ημερομηνίες διαμονής. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχετε κάνει κράτηση για περισσότερους από 9 επισκέπτες συνολικά, σε χωριστές κρατήσεις, ενδέχεται να ακυρώσουμε τις κρατήσεις και να σας χρεώσουμε τέλος ακύρωσης, κατά περίπτωση. Αν πληρώσατε μια μη επιστρέψιμη εγγύηση, ενδέχεται να χάσετε την εγγύησή σας. Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε κράτηση 9 ή περισσότερων επισκεπτών, πρέπει να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση b2b@mideast.gr ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 211 211 8702 – 04. Ενδεχομένως να σας ζητηθεί να υπογράψετε μια έγγραφη σύμβαση ή/και να καταβάλετε μια μη επιστρέψιμη εγγύηση.

3.1. Χρήση των δωματίων

Υπενθυμίζεται στον Πελάτη ότι, σε γενικές γραμμές, τα δωμάτια είναι διαθέσιμα μόνο από τις 15:00 και πρέπει να τα αφήνετε έως τις 11:00, ανεξαρτήτως του χρόνου άφιξης ή αναχώρησης ή του μέσου μεταφοράς που χρησιμοποιείται. Οι ακριβείς ώρες του check-in και του check-out είναι διαθέσιμες στην επιβεβαίωση της κράτησής σας.

Τα μονόκλινα δωμάτια έχουν συνήθως ένα κρεβάτι και συχνά επιβάλλεται χρέωση επιπλέον παροχής για αυτά. Τα δίκλινα δωμάτια συνήθως έχουν δύο μονά ή ένα διπλό κρεβάτι. Ο ακριβής τύπος κρεβατιού που παρέχεται ανάλογα με τον τύπο δωματίου της κράτησης περιγράφεται στο email επιβεβαίωσης κράτησης.

3.2. Κατάταξη

Η ένδειξη επιπέδου άνεσης που δίνεται στις περιγραφές των ξενοδοχείων στην Ιστοσελίδα αντιστοιχεί σε μια κατάταξη που βασίζεται σε τοπικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη χώρα, τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν από τα κριτήρια της χώρας σας. Η συγκεκριμένη κατάταξη παρέχεται μόνο ενδεικτικά. Οι πελάτες θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι τα κριτήρια ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ ξενοδοχείων της ίδιας κατηγορίας σε διαφορετικές χώρες, ακόμα και στην ίδια χώρα. Είναι σημαντικό να διαβάζετε προσεκτικά τις μεμονωμένες περιγραφές των ξενοδοχείων. Όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα, ανεξαρτήτως αξιολόγησης, διαθέτουν τυπικά δωμάτια εκτός εάν αναφέρεται κάτι άλλο.

1 αστέρος: Αυτά έχουν τις χαμηλότερες τιμές. Το κατάλυμα ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις παροχών και, σε γενικές γραμμές, είναι καθαρό και απλό. Οι εγκαταστάσεις μπάνιων είναι συνήθως κοινόχρηστες.

2 αστέρων: Απλό κατάλυμα με λίγο περισσότερη προσοχή στο στυλ και την ατμόσφαιρα, αλλά σε επίσης χαμηλή τιμή. Οι παροχές και η εξυπηρέτηση είναι περιορισμένες. Ενδέχεται να περιλαμβάνονται ένας αριθμός δημόσιων χώρων, ένα κατάστημα ή, για παράδειγμα, μια καφετέρια.

3 αστέρων: Για τους ταξιδιώτες που επιθυμούν κάτι παραπάνω και εκτιμούν την εξυπηρέτηση, την ποιότητα, το στυλ και την άνεση. Συνιστώνται επίσης για οικογένειες. Συνήθως υπάρχει ένα εστιατόριο που σερβίρει τουλάχιστον πρωινό και, ορισμένες φορές, μεσημεριανό ή/και βραδινό επίσης. Ενδέχεται να είναι διαθέσιμες αίθουσες συνεδρίων και ορισμένες φορές άλλες εγκαταστάσεις, όπως πισίνα, ή υπηρεσίες για ταξιδιώτες για επαγγελματικούς λόγους.

4 αστέρων: Κατάλυμα πρώτης κατηγορίας για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Έχει δοθεί προσοχή στην πολυτέλεια, τη φιλοξενία και την εξυπηρέτηση. Σε αυτά τα αξιόπιστα ξενοδοχεία αναμένεται να βρείτε ένα εστιατόριο υψηλής ποιότητας και μια σειρά από παροχές. Κατάλυμα πρώτης κατηγορίας για ταξιδιώτες για επαγγελματικούς λόγους.

5 αστέρων: Κατάλυμα ανώτατης κατηγορίας που ανταποκρίνεται στις υψηλότερες δυνατές απαιτήσεις. Τα ξενοδοχεία αυτά προσφέρουν άψογη προσωπική εξυπηρέτηση, καλόγουστες και κομψές εγκαταστάσεις, καθώς και κάθε δυνατή άνεση. Τα καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο.

Είναι πιθανόν, κατά καιρούς και για διάφορους λόγους (για παράδειγμα όταν ένα κατάλυμα έχει υπεράριθμες κρατήσεις λόγω προβλημάτων συνδεσιμότητας με το κατάλυμα ή ένα κατάλυμα είναι κλειστό λόγω τυφώνα) μια κράτηση να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί από τον Πάροχο τρίτου μέρους του καταλύματος ή από την Εταιρεία. Εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να ειδοποιήσει τον Πελάτη το συντομότερο δυνατόν και, όπου αυτό είναι εφικτό, θα προσφέρει εναλλακτικό κατάλυμα, τουλάχιστον της ίδιας κατηγορίας αστέρων με παρόμοιες υπηρεσίες. Εάν η προσφορά αυτή δεν γίνει αποδεκτή από τον Πελάτη, η Εταιρεία θα διασφαλίσει την επιστροφή του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί για την κράτηση. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα όταν ένα τεχνικό θέμα της Εταιρεία έχει προκαλέσει ακύρωση ή τροποποίηση μιας κράτησης και η εν λόγω ακύρωση ή τροποποίηση προκαλεί άμεσες ζημιές στον Πελάτη, η Εταιρεία θα του καταβάλλει επίσης εύλογη αποζημίωση.

3.3. Δραστηριότητες

Είναι πιθανόν, περιστασιακά, συγκεκριμένες δραστηριότητες που παρέχονται από τους Παρόχους τρίτου μέρους και εμφανίζονται στην περιγραφή του καταλύματος στην Ιστοσελίδα να ακυρωθούν, για παράδειγμα, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών ή άλλων αιτιών πέραν του λογικού ελέγχου του Παρόχου τρίτου μέρους, κατά τη διάρκεια διαμονών εκτός εποχής, ή αν ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων για τη δραστηριότητα δεν συμπληρωθεί.

3.4. Γεύματα

Εάν τα γεύματα περιλαμβάνονται σε πακέτο καταλύματος, ο αριθμός γευμάτων εξαρτάται από τον αριθμό των διανυκτερεύσεων. Η πλήρης διατροφή περιλαμβάνει συνήθως πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Η ημιδιατροφή περιλαμβάνει συνήθως πρωινό και μεσημεριανό ή βραδινό, ανάλογα με το πακέτο διαμονής. Στα καταλύματα που περιλαμβάνουν κύρια γεύματα, συνήθως το πρώτο γεύμα είναι το βραδινό κατά την ημέρα άφιξης στο κατάλυμα και το τελευταίο το πρωινό (για ημιδιατροφή) ή το μεσημεριανό (για πλήρη διατροφή) την ημέρα της αναχώρησης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η κατανάλωση ενός ή περισσότερων γευμάτων, δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Υπενθυμίζεται στον Πελάτη ότι, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό στην Ιστοσελίδα, τα ποτά δεν περιλαμβάνονται στα γεύματα. Εάν δεν είναι διαθέσιμο πόσιμο νερό, ο Πελάτης θα επιβαρύνεται ο ίδιος με το κόστος αγοράς του.

Συνιστάται στους γονείς να φέρνουν μαζί τους την ειδική τροφή για το μωρό τους, καθώς μπορεί να μην είναι πάντα διαθέσιμη σε κάθε περιοχή.

3.5. Φόροι

Οι τοπικές αρχές σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να επιβάλλουν πρόσθετους φόρους (τουριστικό φόρο κ.λπ.) οι οποίοι γενικά πρέπει να καταβάλλονται τοπικά. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρωμή των εν λόγω πρόσθετων φόρων. Το ποσό των φόρων μπορεί να αλλάξει μεταξύ των ημερομηνιών κράτησης και διαμονής. Σε περίπτωση που οι φόροι έχουν αυξηθεί κατά την ημερομηνία διαμονής, θα πρέπει να καταβάλετε το νέο υψηλότερο ποσό φόρων.

3.6. Συνδεδεμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί

Αν η κράτησή σας παρέχεται σε συνδυασμό με κάποιο άλλο ταξιδιωτικό προϊόν (π.χ. μια πτήση) (πακέτο ή Συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός), τότε η Συνεργαζόμενη εταιρεία που σας παρείχε αυτό το πακέτο, ή το πρώτο σκέλος του Συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού, είναι υπεύθυνη για τυχόν αλλαγές ή ευθύνες που προκύπτουν σε σχέση με το συγκεκριμένο πακέτο ή τον συγκεκριμένο Συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό.

Άρθρο 4. Γενικά

4.1. Ταξιδιωτικοί προορισμοί

Παρόλο που τα περισσότερα ταξίδια, ακόμα και τα ταξίδια σε διεθνείς προορισμούς, ολοκληρώνονται χωρίς απρόοπτα, τα ταξίδια σε ορισμένους προορισμούς ίσως να ενέχουν περισσότερους κινδύνους σε σχέση με άλλα. Η Εταιρεία συνιστά στους Πελάτες να εξετάζουν τυχόν ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, προειδοποιήσεις, ανακοινώσεις και οδηγίες που εκδίδονται από τον αρμόδιο φορέα ταξιδιωτικών οδηγιών της χώρας τους για ταξίδια εξωτερικού και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του.

Προσφέροντας ταξίδια σε συγκεκριμένους διεθνείς προορισμούς, η Εταιρεία δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι τα ταξίδια στους εν λόγω προορισμούς προτείνονται ή δεν ενέχουν κινδύνους και δεν φέρει ευθύνη για ζημίες ή απώλειες που ενδέχεται να προκύψουν από ταξίδια στους συγκεκριμένους προορισμούς.

Υγεία: Οι συνιστώμενοι εμβολιασμοί για τα ταξίδια ενδέχεται να αλλάξουν και θα πρέπει να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας για τις τρέχουσες συστάσεις πριν από την αναχώρησή σας. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι συμμορφώνεστε με όλες τις υγειονομικές απαιτήσεις εισόδου, να κάνετε τα συνιστώμενα εμβόλια, να προμηθευτείτε όλα τα συνιστώμενα φάρμακα και να τηρείτε όλες τις ιατρικές συμβουλές σχετικά με το ταξίδι σας. Για ιατρικές συμβουλές σχετικά με το ταξίδι σας, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας.

4.2. Τιμές

Η τιμή των Υπηρεσιών είναι αυτή που αναγράφεται στην Ιστοσελίδα κατά καιρούς, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή, ωστόσο, οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν τις κρατήσεις που έχουν ήδη γίνει δεκτές. Η Εταιρεία ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να επιβάλλει τέλος κράτησης σε σχέση με ορισμένες συναλλαγές που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Πελάτη. Ο Πελάτης θα ειδοποιείται για όλες τις ισχύουσες χρεώσεις κατά τη στιγμή της κράτησης. Παρά τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες της Εταιρείας, ορισμένες από τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να έχουν εσφαλμένη τιμή.  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή/ΚΑΙ ΣΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΤΙΜΗ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ, ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΙΜΗ Ή ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ. Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει Υπηρεσίες στους Πελάτες σε εσφαλμένη (χαμηλότερη) τιμή, ακόμα και όταν έχει σταλεί στους Πελάτες επιβεβαίωση για την κράτησή τους.

4.3. Τρόπος καθορισμού της σειράς ταξινόμησης

Οι Πελάτες έχουν στη διάθεσή τους πολλές επιλογές που θα τους βοηθήσουν να βρουν το ιδανικό κατάλυμα. Οι ρυθμίσεις «ταξινόμησης» επιτρέπουν στους ταξιδιώτες να ιεραρχούν τα αποτελέσματα αναζήτησης σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, είτε βάσει τιμής, βαθμολογίας επαληθευμένων κριτικών, είτε βάσει άλλων κριτηρίων. Οι ρυθμίσεις «φίλτρου» επιτρέπουν επίσης στους Πελάτες να συμπεριλαμβάνουν ή να αποκλείουν διάφορες επιλογές, ώστε να καλύπτουν τις ταξιδιωτικές τους ανάγκες. Εάν δεν έχουν γίνει επιλογές, θα εμφανίζουμε μια γκάμα συναφών επιλογών στα αποτελέσματα αναζήτησης, βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται παρακάτω.

Η προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης αντικατοπτρίζει τη συνάφεια των καταλυμάτων με τα κριτήρια αναζήτησής σας, καθώς θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα είστε σε θέση να βρείτε γρήγορα και εύκολα την προσφορά που είναι κατάλληλη για εσάς. Υπολογίζουμε τη συνάφεια λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως την τοποθεσία ενός καταλύματος, τις βαθμολογίες των κριτικών του, τη δημοτικότητα του καταλύματος (η οποία υπολογίζεται από τον αριθμό ταξιδιωτών στις ιστοσελίδες μας που πραγματοποιούν κρατήσεις στο συγκεκριμένο κατάλυμα), την ποιότητα του περιεχομένου που παρέχεται από το κατάλυμα και την ανταγωνιστικότητα των τιμών και της διαθεσιμότητας του καταλύματος, όλα αυτά σε σχέση με άλλα καταλύματα που ανταποκρίνονται στα κριτήρια αναζήτησης τα οποία έχετε επιλέξει. Το τέλος που πληρώνει σε εμάς ένα κατάλυμα για κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω των ιστοσελίδων μας αποτελεί επίσης έναν παράγοντα για τη σχετική κατάταξη των καταλυμάτων με παρόμοιες προσφορές, με βάση τους παράγοντες καταλληλότητας που περιγράφονται παραπάνω. Στις μη προεπιλεγμένες ταξινομήσεις μας (π.χ. με βάση την τιμή ή την αξιολόγηση με αστέρια) τα καταλύματα με παρόμοια αποτελέσματα ταξινομούνται με βάση τους παραπάνω παράγοντες.

4.4. Φωτογραφίες και εικόνες

Η Εταιρεία κάνει ό,τι είναι δυνατό για να παρέχει φωτογραφίες και εικόνες που προσφέρονται από τον πάροχο ή τα καταλύματα και  που παρουσιάζουν στον Πελάτη μια απεικόνιση των Υπηρεσιών. Σκοπός των εν λόγω φωτογραφιών και εικόνων είναι να παρουσιάζεται στον Πελάτη το επίπεδο του καταλύματος και ο βαθμός άνεσης που προσφέρει, και δεν πρέπει να θεωρείται ότι είναι κάτι περισσότερο από αυτό.

Άρθρο 5. Οικονομικοί όροι και διαδικασίες πληρωμής

5.1 Τοπικοί φόροι και πληρωμές

Εκτός εάν καθορίζεται κάτι άλλο στους Κανόνες και περιορισμούς, οι τιμές των Υπηρεσιών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα εκφράζονται στο επιλεγμένο νόμισμα, χωρίς να συμπεριλαμβάνουν τους τοπικούς φόρους που επιβάλλονται από τις αρχές σε ορισμένες χώρες.

Η πραγματοποίηση τυχόν προπληρωμένων κρατήσεων καταλυμάτων με την επιλογή «πληρωμή τώρα» για προορισμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέπεται από τους κανονισμούς για ταξιδιωτικά γραφεία και διοργανωτές ταξιδίων, όπως αναφέρονται στα Άρθρα 306-310 της Βασικής Οδηγίας ΦΠΑ της ΕΕ [2006/112/ΕΚ].

5.2 Τέλος ανάκτησης φόρου

Εκτός από τα όσα προβλέπονται κατωτέρω αναφορικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις για τα ποσά που παρακρατούμε για τις υπηρεσίες μας, δεν εισπράττουμε φόρους προς πληρωμή στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Τα τέλη ανάκτησης φόρου σε προπληρωμένες κρατήσεις καταλυμάτων με την επιλογή «πληρωμή τώρα» αποτελούν μια ανάκτηση των εκτιμώμενων φόρων συναλλαγής (π.χ. πωλήσεις και χρήση, διαμονή, φόρος δωματίου, έμμεσος φόρος, φόρος προστιθέμενης αξίας κ.λπ.) που η Εταιρεία καταβάλλει στο κατάλυμα για φόρους που επιβάλλονται στην ενοικίαση του δωματίου για τις συναλλαγές εκείνες στις οποίες η Εταιρεία διαθέτει απευθείας την Υπηρεσία στον Πελάτη. Το κατάλυμα τιμολογεί την Εταιρεία για τα ποσά των φόρων. Τα καταλύματα είναι υπεύθυνα για την καταβολή των ισχυόντων φόρων στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η Εταιρεία δεν ενεργεί ως από κοινού προμηθευτής με το κατάλυμα στο οποίο οι πελάτες μας πραγματοποιούν κράτηση ή κανονίζουν να ταξιδέψουν. Η επιβολή φόρων και οι φορολογικοί συντελεστές διαφέρουν σημαντικά ανά τοποθεσία. Τα πραγματικά ποσά φόρων που καταβάλλονται από την Εταιρεία στα καταλύματα ενδέχεται να διαφέρουν από τα ποσά των τελών ανάκτησης φόρου, ανάλογα με τους συντελεστές, τη φορολόγηση κ.λπ. που ισχύουν κατά τη στιγμή της πραγματικής χρήσης του καταλύματος από τους Πελάτες μας. Πέρα από τα ανωτέρω, σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να επιβάλλονται φόροι πωλήσεων, χρήσης ή/και τοπικοί φόροι διαμονής ξενοδοχείων στα ποσά που χρεώνει η Εταιρεία για τις υπηρεσίες της. Τα πραγματικά ποσά των φόρων επί των υπηρεσιών μας, εφόσον υπάρχουν, ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τους συντελεστές που ισχύουν κατά τη διαμονή σας στο κατάλυμα.

5.3 Πληρωμές

Σε ορισμένα καταλύματα, κατά την κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας ο Πελάτης μπορεί να έχει επιλογή για «πληρωμή τώρα» ή «πληρωμή αργότερα»/ πληρωμή στο κατάλυμα.

Εφόσον ο Πελάτης επιλέξει την επιλογή «πληρωμή τώρα», η Υπηρεσία διατίθεται από την Εταιρεία στον Πελάτη και η Εταιρεία θα χρεώσει το ποσό στην κάρτα πληρωμής του στο νόμισμα που υποδεικνύεται εκείνη τη στιγμή.

Η τιμή των Υπηρεσιών για τις οποίες πραγματοποιείται κράτηση στην Ιστοσελίδα ή μέσω τηλεφώνου πρέπει να καταβληθεί είτε στην (i) Εταιρεία ή την TPX ή/και (ii) απευθείας στους Παρόχους τρίτου μέρους. Ενδέχεται να υπάρχουν χρεώσεις από περισσότερα από ένα μέρη (όπως εμφανίζονται στον αναλυτικό λογαριασμό της τράπεζας ή της πιστωτικής κάρτας του Πελάτη), ωστόσο, το συνολικό ποσό που χρεώνεται δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική τιμή των Υπηρεσιών.

Ο Πελάτης θα παρέχει τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής του και ο Πάροχος τρίτου μέρους ή η Εταιρεία θα πρέπει συχνά να επαληθεύουν: α) την εγκυρότητα της κάρτας πληρωμής (μέσω χρέωσης ενός ονομαστικού ποσού το οποίο είτε επιστρέφεται εντός ολίγων ημερών είτε αφαιρείται από την τελική οφειλόμενη πληρωμή στον Πάροχο τρίτου μέρους) και β) τη διαθεσιμότητα υπολοίπου στην κάρτα πληρωμής (η οποία επιβεβαιώνεται από την εκδότρια τράπεζα της πιστωτικής κάρτας του Πελάτη).

Εφόσον ο Πελάτης επιλέξει «πληρωμή αργότερα/πληρωμή στο κατάλυμα», οι λεπτομέρειες για τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης (συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον απαιτούνται προκαταβολές και του πλάνου πληρωμών αναφορικά με αυτό) και το κατάλυμα θα χρεώσει την πιστωτική κάρτα του Πελάτη στο τοπικό νόμισμα. Σε περιπτώσεις όπου έχει επιλεχθεί η επιλογή «πληρωμή αργότερα/πληρωμή στο κατάλυμα» για μια αυτόνομη κράτηση καταλύματος, ο Πάροχος τρίτου μέρους καθιστά την Υπηρεσία διαθέσιμη στον Πελάτη απευθείας. Ο Πελάτης συνάπτει σύμβαση με τον Πάροχο τρίτου μέρους. Στο πλαίσιο αυτών των συναλλαγών, η Εταιρεία ενεργεί ως διαμεσολαβητής ανάμεσα σε εσάς και τον Πάροχο τρίτου μέρους (αλλά όχι ως διαμεσολαβητής πληρωμών), μεταδίδοντας τα στοιχεία της κράτησής σας στον σχετικό Πάροχο τρίτου μέρους και αποστέλλοντας σε σας ένα email επιβεβαίωσης εκ μέρους και για λογαριασμό του Παρόχου τρίτου μέρους. Για κρατής εις καταλυμάτων απαιτούνται στοιχεία τραπεζικής ή πιστωτικής κάρτας προκειμένου να εξασφαλιστεί η κράτηση και οι κάρτες ενδέχεται να επικυρωθούν ή να προ-εγκριθούν σύμφωνα με το Άρθρο 5.1.

Εκτός από τυχόν άλλους φόρους και τέλη που πρέπει να καταβάλλονται από τον Πελάτη όπως ορίζεται στους παρόντες Γενικούς όρους και προϋποθέσεις, οι φόροι και τα τέλη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την επιλογή πληρωμής που κάνει ο Πελάτης. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα καταλύματα ίσως να απαιτούν προκαταβολή η οποία ενδέχεται να επιστρέφεται ή όχι (ανατρέξτε στους ισχύοντες Κανόνες και περιορισμούς). Οι φορολογικοί συντελεστές και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ενδέχεται να αλλάξουν στο διάστημα μεταξύ της κράτησης και της διαμονής. Ο πάροχος της πιστωτικής κάρτας σας ενδέχεται επίσης να χρεώνει τέλος μετατροπής ξένου νομίσματος.

Ορισμένες τράπεζες και εταιρείες πιστωτικών καρτών επιβάλλουν τέλη για διεθνείς ή διασυνοριακές συναλλαγές. Για παράδειγμα, εάν πραγματοποιείτε μια κράτηση χρησιμοποιώντας μια κάρτα που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα με έναν έμπορο εκτός Ελλάδας, η τράπεζά σας ενδέχεται να σας χρεώσει ένα τέλος για διεθνή ή διασυνοριακή συναλλαγή. Επιπλέον, η κράτηση διεθνών ταξιδιών ενδέχεται να θεωρηθεί διεθνής συναλλαγή από την τράπεζα ή την εταιρεία της κάρτας, εφόσον ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα στοιχεία της κάρτας σας σε έναν διεθνή προμηθευτή ταξιδιωτικών υπηρεσιών για χρέωση. Επιπρόσθετα, ορισμένες τράπεζες και εταιρείες καρτών επιβάλλουν τέλη για μετατροπή νομίσματος. Για παράδειγμα, εάν πραγματοποιείτε μια κράτηση σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα της πιστωτικής κάρτας σας, η εταιρεία πιστωτικής κάρτας μπορεί να μετατρέψει το ποσό κράτησης στο νόμισμα της πιστωτικής κάρτας σας και να σας χρεώσει ένα τέλος μετατροπής. Η συναλλαγματική ισοτιμία και τα τέλη συναλλαγής εξωτερικού καθορίζονται αποκλειστικά από την τράπεζά σας κατά την ημέρα επεξεργασίας της συναλλαγής. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα εν λόγω τέλη ή με την ισοτιμία που ισχύει για την κράτησή σας, επικοινωνήστε με την τράπεζά σας.

5.4 Μέθοδοι πληρωμής τρίτου μέρους

Εκτός των τυπικών μεθόδων πληρωμής που διατίθενται για οποιαδήποτε κράτηση πραγματοποιείται μέσω της Ιστοσελίδας, η Εταιρεία ενδέχεται να προσφέρει, μεταξύ άλλων, επιλογές «πληρωμής σε δόσεις» ή άλλη πίστωση ή χρηματοδότηση για μια κράτηση. Οι εν λόγω επιλογές προσφέρονται γενικά από τους Παρόχους τρίτου μέρους βάσει των όρων και των προϋποθέσεών τους, που δεν ορίζονται από την Εταιρεία (ή οποιεσδήποτε συνεργαζόμενες εταιρείες της Εταιρείας). Οποιαδήποτε συμφωνία την οποία συνάπτετε με μια επιλογή πληρωμής είναι ανάμεσα σε εσάς και τον Πάροχο τρίτου μέρους και οι τιμές για τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα δεν λαμβάνουν υπόψη τυχόν τέτοιες ξεχωριστές συμφωνίες. Οι ισχύοντες Κανόνες και περιορισμοί του Παρόχου τρίτου μέρους των εν λόγων επιλογών πληρωμής διατίθενται πριν από την πραγματοποίηση κράτησης. Τυχόν ερωτήματα ή καταγγελίες σε σχέση με τις εν λόγω επιλογές πληρωμής τρίτου μέρους πρέπει να υποβάλλονται απευθείας στον σχετικό Πάροχο τρίτου μέρους.

Άρθρο 6. Εξυπηρέτηση πελατών και χειρισμός καταγγελιών

Ερωτήματα ή αιτήματα για πληροφορίες ή καταγγελίες κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση b2b@mideast.gr. Εναλλακτικά, ο Πελάτης μπορεί να τηλεφωνήσει στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας στον αριθμό που υπάρχει στη σελίδα Βοήθειας.

Οι καταγγελίες που πραγματοποιούνται μετά το ταξίδι θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω email στη διεύθυνση b2b@mideast.gr, η οποία θα λαμβάνει καταγγελίες για λογαριασμό των Παρόχων τρίτου μέρους. Για διευκόλυνση της επίλυσης των καταγγελιών, συνιστάται στους Πελάτες να προβαίνουν στις καταγγελίες τους εντός 30 ημερών από τη λήξη του ταξιδιού.

Τυχόν γραπτές καταγγελίες θα πρέπει να απευθύνονται είτε στον Πάροχο τρίτου μέρους που παρείχε την Υπηρεσία, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που αναφέρεται στους Κανόνες και περιορισμούς του, είτε στην Εταιρεία.

Συνιστάται στους Πελάτες να αναφέρουν τα ζητήματα που ενδεχομένως αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους μέσω του παραπάνω αριθμού (ή όσο το δυνατόν νωρίτερα είναι πρακτικά εφικτό) ή στον μεταφορέα εάν η διαφορά προέκυψε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αναχώρησης ή επιστροφής, προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την επίλυση του προβλήματος και να περιοριστεί η ζημία που υφίσταται ο Πελάτης.

Οι καταγγελίες για απώλεια, κλοπή ή ζημία αποσκευών, ρουχισμού ή προσωπικών αντικειμένων που δεν βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του Πελάτη κατά τη διαμονή θα πρέπει να απευθύνονται στην αεροπορική εταιρεία ή στο ξενοδοχείο ή στον σχετικό Πάροχο τρίτου μέρους.

Λάβετε υπόψη ότι η μη αναφορά προβλημάτων κατά τη διάρκεια των διακοπών, όπως περιγράφεται παραπάνω, στερεί σε εμάς και στον Πάροχο τρίτου μέρους την ευκαιρία να διερευνήσουμε και να επανορθώσουμε το ζήτημα της καταγγελίας σας ενώ βρίσκεστε στο θέρετρο και αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τα δικαιώματά σας βάσει αυτής της σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της μείωσης τυχόν οφειλόμενης αποζημίωσης, η οποία ενδέχεται να καταστεί μηδενική.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/odr

Άρθρο 7. Ευθύνη της Εταιρείας

Ο Πελάτης αποδέχεται ότι στις περιπτώσεις που η Εταιρεία ενεργεί ως διεπαφή ανάμεσα στον Πελάτη και τους Παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η Εταιρεία δεν θα θεωρείται σε καμία περίπτωση υπεύθυνη όσον αφορά τις Υπηρεσίες για τις οποίες έχει πραγματοποιήσει κράτηση ο Πελάτης σε έναν ή περισσότερους Παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εφόσον ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να εγείρει αξιώσεις για ζημίες δυνάμει ασφαλιστήριου συμβολαίου, όπως ταξιδιωτικής ασφάλισης ή/και ασφάλισης ακύρωσης διακοπών.

Η εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις, απώλειες, δαπάνες, ζημιές ή υποχρεώσεις, με εξαίρεση περιπτώσεις όπου έχει επέλθει θάνατος, τραυματισμός ή ασθένεια στις οποίες η εταιρεία έχει προκαλέσει την εν λόγω βλάβη εξ αμελείας.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα έχουν παρασχεθεί από τους αντίστοιχους Παρόχους τρίτου μέρους και η Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες. Οι Πελάτες πρέπει να φροντίζουν να επαληθεύουν όλες τις πληροφορίες που παρέχονται πριν από την κράτηση.

Οι Πελάτες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι όλες οι εμφανιζόμενες αξιολογήσεις ξενοδοχείων έχουν αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα και ενδέχεται να μην αποτελούν επίσημη αξιολόγηση ούτε να αντιστοιχούν στην τοπική κατάταξη. Η Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις αξιολογήσεις που παρουσιάζονται.

Εάν η Εταιρεία ή/και ο Πάροχος τρίτου μέρους διαπιστώσει ή ενημερωθεί σχετικά με οποιαδήποτε απάτη ή παράνομη δραστηριότητα που σχετίζεται με την πληρωμή για την κράτηση, η κράτηση θα ακυρωθεί και ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα που προκύπτουν από την εν λόγω ακύρωση, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε αγωγής που ενδέχεται να εγερθεί εναντίον του.

Άρθρο 8. Αποποίηση ευθυνών

Εκτός των όσων ορίζονται ρητά στους παρόντες Γενικούς όρους και προϋποθέσεις, όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση (είτε ρητή είτε σιωπηρή) ή σιωπηρό όρο οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων ή σιωπηρών όρων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων. Όλοι οι εν λόγω σιωπηροί όροι και εγγυήσεις εξαιρούνται. Με την πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα, ο Πελάτης συμφωνεί ότι η Expedia δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια που προκύπτει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας ή από τη χρήση των συνδέσμων στην Ιστοσελίδα από μέρους του Πελάτη. Οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που περιλαμβάνονται στο παρόν Άρθρο ισχύουν μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κ.ΛΠ.). ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ. ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΥΤΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ. Η ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ, ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ή ΤΗΝ ΑΜΕΛΕΙΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΘΑΝΑΤΟ, ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΑΥΤΩΝ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ, ΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ, ΑΠΕΡΓΙΑΣ, ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΟΔΑ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ή ΑΡΧΗΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ Ή ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ), ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΕΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΙΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΟΡΙΟ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΥΤΗΣ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ, ΕΩΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ Η ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Ή ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Άρθρο 9. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι τα ελληνικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για την ακρόαση και τη διευθέτηση τυχόν διαφορών (συμπεριλαμβανομένων εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) που προκύπτουν από την ερμηνεία των παρόντων όρων.

Άρθρο 10. Επισημάνσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα

Η χρήση από μέρους σας των χαρτών που διατίθενται στην παρούσα Ιστοσελίδα διέπεται από τους Όρους χρήσης της Microsoft και τη Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου της Microsoft και τους Όρους χρήσης της Google και τη Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου της Google. Η Microsoft και η Google επιφυλάσσονται του δικαιώματος να αλλάξουν τους Όρους χρήσης και τις Δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες:

https://privacy.microsoft.com/en-US/

http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx0

http://www.google.com/privacy/privacy-policy.html

http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html

https://www.google.com/help/legalnotices_maps/

http://maps.google.com/help/terms_maps.html

Τα γεωγραφικά δεδομένα OpenStreetMap που χρησιμοποιούνται στη χαρτογράφηση αποτελούν © συντελεστών OpenStreetMap και διατίθενται βάσει της άδειας Open Database License (ODbl).

Όλα τα άλλα περιεχόμενα στην παρούσα Ιστοσελίδα αποτελούν ©2021 wbe.travel. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η επωνυμία wbe.travel και το λογότυπο της wbe.travel αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της wbe.travel. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η wbe.travel δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο σε ιστοσελίδες τις οποίες διαχειρίζονται άλλα μέρη από την wbe.travel.

Άρθρο 11. Τελικές διατάξεις

Εάν η Εταιρεία δεν επικαλεστεί μία από τις διατάξεις των Γενικών όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή, αυτό δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως αποποίηση του δικαιώματος να την επικαλεστεί αργότερα.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Γενικών όρων και προϋποθέσεων (ή τμήμα οποιασδήποτε διάταξης) κριθεί από κάποιο δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή, θα θεωρείται ότι η συγκεκριμένη διάταξη ή το τμήμα αυτής, στον απαιτούμενο βαθμό, δεν αποτελούν τμήμα της παρούσας συμφωνίας με τον Πελάτη, ενώ η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα των άλλων διατάξεων δεν θα επηρεαστεί.

Κάθε περίσταση ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής μέσων επικοινωνίας ή της απεργίας από μεταφορείς, ξενοδόχους ή ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οδηγεί στην αναστολή των υποχρεώσεων που ορίζονται στους παρόντες Γενικούς όρους και προϋποθέσεις και επηρεάζονται από το συμβάν ανωτέρας βίας, ενώ το μέρος που επηρεάζεται από το συμβάν ανωτέρας βίας δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις εν λόγω υποχρεώσεις.

Οι παρόντες Γενικοί όροι και προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν έγγραφο.